Zápis 2022-23 - Výsledky

Ředitelka MŠ Kobylí,

v souladu s ustanoveními § 34, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/23 v rámci zápisu do mateřské školy konaného 5.5.2022, a to takto:

Zapis do MS Kobyli 2022 2023

vysledky zapis neprijato 02 06 2022

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání, za oznámená.

Poučení o odvolání:   Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje - odboru školství ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky MŠ Kobylí.

 

 

Kontaktní osoby

Kontaktní údaje

Kontakty