Nástroje pro usnadnění přístupu

Oznámení o rozhodnutí přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka MŠ Kobylí,

v souladu s ustanoveními § 34, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/24 v rámci zápisu do mateřské školy konaného 11.5.2023, a to takto:

vylsedky zapis mskobyli 06 2023

vylsedky zapis mskobyli 06 2023 neprijato

 

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání, za oznámená. Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje - odboru školství ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky MŠ Kobylí.

 

V Kobylí dne 8.6.2023

 

 

Kontaktní osoby

Kontaktní údaje

Kontakty